6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

SOLAGRON TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (Mersis No: 0772104067200001 ) (bundan sonra SOLAGRON veya ŞİRKET olarak anılacaktır) olarak şirketimize iletilen kişisel verilerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmakla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca hazırladığımız ve ŞİRKET’in kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler bu hususa ilişkin mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.

1) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” SOLAGRON tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nın öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, SOLAGRON  tarafından sağlanan her türlü ürün ve hizmet satışı ile ilgili ve ayrıca SOLAGRON’un ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak SOLAGRON tarafından;

  • Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket faaliyetlerine uygun olarak yerine getirmek,
  • Şirket’in ürün, hizmet ve projeleri hakkında bilgi verebilmek,
  • İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgileri saklamak ve paylaşmak, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
  • Taşınır ve taşınmaz mal ve kaynakların güvenliği ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi
  • Çalışan denetimi, ulaşım kolaylığı ve performans değerlendirmesi,
  • Ziyaretçi kaydı oluşturulması ve takibi,
  • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Şirket, çalışanlarının ve müşterilerinin fiziksel güvenliğini sağlamak amacı ile, Şirket içerisindeki açık alanlarda ve araçlarda görüntü, ses ve GPRS kaydı tutulması,
  • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi.

amaçlarıyla muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 4) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yöntemlerle İşlenebilecektir?

 SOLAGRON  ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde, hukuki ve ticari gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilecek olan ve bu nedenle aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, ofisleri, mağazaları, işyerleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.

5) Kişisel Verileriniz kime ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır?

 Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek paylaşılabilecektir.

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, açık rızanız var ise veya açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir.

6) Kişisel Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?  

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak SOLAGRON tarafından sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebinizi,  kimlik ve diğer iletişim bilgileriniz de eklenmek suretiyle ıslak imzalı olarak AYDINLI MAH. İSTANBUL ANADOLU YAKASI O.S.B. 4. SK. NO.7 Tuzla/İSTANBUL adresine, bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı; info@solagron.com.tr adresine e-posta aracılığı ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

 

Saygılarımızla.

SOLAGRON TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.